:::

Loss ReportsYouBike協尋

臺北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「臺北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 A00757
1 A00829
2 A01057
3 A01227
4 A01295
5 A01341
6 A01549
7 A01628
8 A01964
9 A02290
10 A02577
11 A02667
12 A02791
13 A02804
14 A02926
15 A02942
16 A03011
17 A03022
18 A03036
19 A03281
20 A03332
21 A03411
22 A03492
23 A03619
24 A03811
25 A03872
26 A04041
27 A04086
28 A04354
29 A04376
30 A04594
31 A04599
32 A04921
33 A04963
34 A05018
35 A05057
36 A05131
37 A05209
38 A05211
39 A05803
40 A05871
41 A05878
42 A05947
43 A05950
44 A06237
45 A06270
46 A06280
47 A06466
48 A06525
49 A06903
50 A06929
51 A07549
52 A07665
53 A08212
54 A08491
55 A08972
56 A09119
57 A09156
58 A09334
59 A10189
60 A10488
61 A10690
62 A10990
63 A11062
64 A11420
65 A11462
66 A11660
67 A12022
68 A12164
69 A12289
70 A12346
71 A12415
72 A12450
73 A12488
74 A12561
75 A13611
76 A14557
77 A14678
78 A14747
79 A14768
80 A14822
81 A14854
82 A15025
83 A15118
84 A15631
85 A16438
Top